جاڭالىقتار

انا ءسۇتىنىڭ نارەستەگە پايداسى قانداي

ەمىزۋ ايەل دەنساۋلىعى ءۇشىن دە وتە پايدالى. ءسابيىن ەمىزەتىن انالار بوسانعاننان كەيىنگى كۇيزەلىسكە سيرەك شالدىعادى.

1-7 تامىز ارالىعىندا قازاقستاندا ءداستۇرلى دۇنيەجۇزىلىك بالا ەمىزۋ اپتالىعى وتەدى, دەپ حابارلايدى قازاقپارات قر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇلتتىق ورتالىعىنا سىلتەمە جاساپ.

دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باستاماسىمەن جىل سايىن تامىزدىڭ باسىندا 170 ەلدە, ونىڭ ىشىندە قازاقستاندا دۇنيەجۇزىلىك انا سۇتىمەن ەمىزۋ اپتالىعى وتەدى. ونىڭ باستى ماقساتى — انا ءسۇتىنىڭ پايداسى تۋرالى ايەلدەرگە اقپارات بەرۋ.

«انا سۇتىندە بالانىڭ ساۋ دامۋىنا قاجەتتى بارلىق پايدالى زاتتار: مايلار, اقۋىزدار, كومىرسۋلار, دارۋمەندەر جانە مينەرالدار بار. ونىڭ قۇرامىنداعى تابيعي انتيدەنەلەر جاڭا تۋعان نارەستەنىڭ يممۋنيتەتىن نىعايتادى, بالالار اۋرۋىنان ساقتاۋعا كومەكتەسەدى. ياعني, انا سۇتىمەن قورەكتەنەتىن بالالارعا وتە سيرەك سۋىق تيەدى جانە جاساندى قورەكتەنەتىن بالالارعا قاراعاندا جۇقپالى اۋرۋلارعا, ديارەيا مەن اللەرگياعا سيرەك شالدىعادى»,- دەپ حابارلادى قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇلتتىق ورتالىعىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتىنەن.

سونداي-اق ەمىزۋ ءسابيدىڭ سەنسورلىق جانە تانىمدىق دامۋىنا وڭ ىقپالىن تيگىزەدى. نارەستەلەردىڭ ءولىم-ءجىتىمىن تومەندەتۋگە, سىرقاتتاردان ەرتەرەك ساۋىعۋعا جاردەمدەسەدى.

«دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ قازاقستاندا جانە ەۋروپانىڭ بىرقاتار ەلدەرىندە جۇرگىزگەن زەرتتەۋىنە سايكەس, ەشقاشان انا ءسۇتىن ەمبەگەن نەمەسە سيرەك ەمگەن بالالار سەمىزدىككە كوبىرەك ۇشىرايدى. سايكەسىنشە, ۇيىم بالانى ءومىرىنىڭ العاشقى 6 ايىندا تەك انا سۇتىمەن ەمىزۋگە كەڭەس بەرەدى. ودان كەيىن 2 نەمەسە ودان ۇلكەن جاسقا دەيىن ەمىزۋمەن بىرگە قوسىمشا تاعام قوسپالارىن بەرۋدى ۇسىنادى», – دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.

ەمىزۋ ايەل دەنساۋلىعى ءۇشىن دە وتە پايدالى. ءسابيىن ەمىزەتىن انالار بوسانعاننان كەيىنگى كۇيزەلىسكە سيرەك شالدىعادى. ونىمەن قوسا, انالىق بەز, ءسۇت بەزى وبىرىنىڭ دامۋ قاۋپىن تومەندەتەدى, بوسانعاننان كەيىن انانىڭ سالماعىن ازايتۋعا ىقپال ەتەدى.

#انا مەن بالا #بالا ەمىزۋ

وسى ايداردا

پىكىر ۇستەۋ

Close