قر ازاماتتىعىن الۋ

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىن الۋ

 قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعى تۋرالى» زاڭىنىڭ  10 بابىنا سايكەس  ازاماتتىق:

  • تۋى بويىنشا;
  • قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنا قابىلداۋ ناتيجەسىندە;
  • قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىقارالىق شارتتارىندا  كوزدەلگەن نەگiزدەر مەن ءتارتiپ بويىنشا;
  • وسى زاڭدا كوزدەلگەن وزگە دە نەگىزدەر بويىنشا الىنادى.

ەگەر ءسىز باسقا مەملەكەتتىڭ ازاماتى نەمەسە ازاماتتىعى جوق  ادام بولساڭىز, وندا ءسىز ءوتىنىش بەرىپ:

 «ازاماتتىق تۋرالى» زاڭىنىڭ 16 بابىنا سايكەس قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنا:

  • قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماعىندا زاڭدى نەگىزدە كەمىندە بەس جىل تۇراقتى تۇراتىن نە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىمەن كەمىندە ءۇش جىل نەكەدە تۇراتىن ادامدار (ازاماتتىققا قابىلداۋ تۋرالى ءوتىنىشحاتتى بەرگەن ساتتە قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا تۇرۋدىڭ بەس جىلدىق مەرزىمى ۇزدىكسىز بولۋى ءتيىس);
  • قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتىمەن نەكەدە تۇرعان ادامدار  (كەمىندە ءۇش جىل تۇراقتى تۇراتىن);
  • قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتارىنىڭ iشiندە جاقىن تۋىستارىنىڭ بiرi – بالاسى (ونىڭ iشiندە اسىراپ العان بالاسى), جۇبايى (زايىبى) جانە اتا-اناسىنىڭ بiرەۋi (اسىراپ الۋشىسى), اپا-قارىنداسى, اعا-iنiسi, اتاسى نەمەسە اجەسi بار, قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا تۇراقتى تۇرۋ ماقساتىمەن كەلگەن, بۇرىنعى وداقتاس رەسپۋبليكالاردىڭ ازاماتتارى, قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا تۇرۋ مەرزiمiنە قاراماستان قابىلداناتىن بولادى.

دەرەككوز: egov.kz

وسى ايداردا

پىكىر ۇستەۋ

Close