جاڭالىقتار

اكىمدەردىڭ قىزمەتى قانداستار ماسەلەلەرىنىڭ شەشىلۋى بويىنشا باعالانۋى ءتيىس

«وتانداستار قورى» كەاق بۇل تۋرالى ۇسىنىستارىن جاڭادان ازىرلەنىپ جاتقان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كوشى-قون ساياساتىنىڭ 2022-2026جج. تۇجىرىمداماسىن ازىرلەۋ جونىندەگى جۇمىس توبىنا جانە باسقا دا مۇددەلى ورتالىق مەملەكەتتىك ورگاندارعا بۇرىندا دا جولداعان بولاتىن. بۇل جايىندا «وتانداستار قورى» قوعامىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتكەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقاەۆتىڭ حالىققا جولداۋىن تالقىلاۋ كەزىندە قوعام ۆيتسە-پرەزيدەنتى ماعاۋيا سارباسوۆ ايتتى.

«اتاجۇرتقا تابان تىرەگەن اعايىن ءۇشىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ قولداۋى قاجەت. اكىمدەر جۇمىسىنىڭ تيىمدىلىگى, باسقا دا كورسەتكىشتەرمەن قوسا قانداستاردىڭ بەيىمدەلۋى بويىنشا كورسەتكەن كومەكتەر نەگىزىندەگى كورسەتكىشتەرمەن ولشەنىپ, باعالانۋى ءتيىس. اتالعان ۇسىنىستار اقپارات جانە قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى, ەڭبەك جانە الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى تاراپىنان ءتيىستى قولداۋ تابادى دەگەن سەنىمدەمىز, – دەيدى ماعاۋيا قاناپيا ۇلى.

جيىنعا قوعام باسشىلىعى, ساراپشىلار, قوعام بەلسەندىلەرى, جۋرناليستەر مەن ستۋدەنت جاستار قاتىستى. ءىس-شارا اياسىندا قاتىسۋشىلار جولداۋدا ايتىلعان ءبىلىم بەرۋ, دەنساۋلىق ساقتاۋ, اۋىل شارۋاشىلىعى, تۇرعىن-ءۇي قۇرىلىسى جانە تاعى باسقا سالالارعا ەنگىزىلەتىن وڭ وزگەرىستەرگە قولداۋ بىلدىرەتىنىن جەتكىزدى. وسى ورايدا, قوعام ۆيتسە-پرەزيدەنتى ماعاۋيا سارباسوۆ مەملەكەت تاراپىنان ەلگە ورالعان اعايىندار مەن شەتەلدە تۇراتىن قانداستاردى قولداۋعا ارنالعان ءتۇرلى جوبالارمەن تانىستىردى.

وسى ايداردا

پىكىر ۇستەۋ

Close